מדיניות פרטיות

כללי

 MPCHECK בע"מ, מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתרים ו/או באפליקציות המופעלים ו/או המנוהלים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה (להלן יחד, "אנחנו"), על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות ו/או יישומים ייעודיים אחרים (להלן, כולם יחד וכל אחד לחוד, "האתר"). בהתאם, אנחנו לא נעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו. בשימוש באתר אתה מסכים גם לתוכן מדיניות פרטיות זו (כפי שתתעדכן מעת לעת).

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הקשור לשימוש המשתמשים באתר ולקבלת השירותים המוצעים על ידנו ("השירותים"), ובכלל זה, את האופן שבו אנחנו אוספים ומשתמשים במידע הנמסר לנו ו/או שנאסף על ידנו במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או במסגרת קבלת השירותים מאיתנו. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה), או בשירות כלשהו שלנו ועל כל המידע הנמסר לנו.

אנא קרא נספח מדיניות פרטיות זה לפני השימוש באתר וקבלת שירותים כלשהם מאיתנו ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל, שאלות בריאותיות וכיוב') אלינו. מסמך זה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר (www.mpcheck.co.il) ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

אתה מודע ומסכים לכך שאנחנו נהיה רשאים, מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת בכתובת www.mpcheck.co.il.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

הכותרות במדיניות פרטיות זו מועדו נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.

 איסוף מידע

אנחנו עשויים לאסוף ולשמור מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר ואודות מקבלי השירותים מאיתנו, שהועבר על ידך או שנאסף על ידנו כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר (לעיל ולהלן, "המידע").

המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור:

"מידע אקטיבי" – מידע: (א) שיימסר לנו על ידך לצרכים שונים (רישום לאתר, מילוי שאלון התאמת הבדיקות, פניה למוקד שירות לקוחות או לכל צורך אחר); וכן (ב) מידע שנאסף על ידנו ממקורות אחרים, לרבות תוצאות הבדיקות הרפואיות שיערכו עבורך ו/או ניתוחן של התוצאות כאמור. מידע כאמור עשוי לכלול, בין היתר, שם, כתובת, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון, תמונת פרופיל, וכן פרטים על מצבך הרפואי, העדפותייך האישיות והרגלייך, מאפיינך הפיזיים, הרקע התורשתי שלך וכו', הנדרשים לשם מן השירותים על ידנו. מובהר כי אתה אינך מחויב בכל אופן שהוא למסור לנו פרטים כלשהם, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או את השירותים שתוכל לקבל מאיתנו.

במידה ותספק לנו מידע על אנשים אחרים (למשל, בן משפחה), עליך ליידע אתנו על כך בטרם מסירת הפרטים על אותו אדם. כמו כן, בטרם תמסור לנו מידע על אנשים אחרים עליך להביא לידיעת את האמור במדיניות זו ולקבל מראש את הסכמתם לשימושים במידע אודותיהם בהתאם למדיניות פרטיות זו.

"מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידך או על ידי צד שלישי (כגון: סוג הדפדפן בו אתה גולש באתר, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמשת באתר, כתובת IP שלך, אתרים ותכנים מועדפים על ידך ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע עלייך (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלך) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות שלך, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישורך אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

אנחנו נהיה רשאים לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שנבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, אתה מסכים כי אנחנו נכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע הרשומים שברשותנו ו/או שבבעלותנו ו/או שמנוהלים על ידנו.

אנו שומרים את המידע כל עוד הוא דרוש לנו לצורך הגשמת המטרות המותרות לנו לפי מדיניות פרטיות זו או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לזמני ההתיישנות הקבועים בדין החל או לפי הנחיות רשות רגולטורית רלוונטית. על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר מעבר לפרק הזמן המינימלי הדרוש להגשמת המטרות המתוארות לעיל, אני מקיימים בחינות תקופתיות ומסירים מידע עודף אשר אינו דרוש לנו יותר מהמערכות והרשמות שלנו או הופכים אותו לאנונימי כך של יהיה אפשר עוד לזהות אותך באמצעותו.

השימוש במידע

אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

  • לצורך שירות לקוחות ובכדי לענות על השאלות שלך ולהיות אתך בקשר.
  • התאמת חוויית השימוש שלך באתר לתחומי העניין שלך, כדי להראות לך תוכן שעשוי לפי דעתנו לעניין אותו וכדי להציג לו התוכן לפי העדפותיו.
  • מסירת מידע מנהלי הקשור לשימוש באתר (למשל, כדי לבצע, להשלים או לאשר עסקה).
  • פישוט מנגנון החיבור שלך לאתר על ידי יצירת טפסים באתר אשר יכללו מידע המאפשר זיהוי אישי שלך באופן אוטומטי, מבלי שתצטרך למלא אותם בעצמו.
  • למטרות העסקיות הפנימיות שלנו, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.
  • ניתוח נתונים שנמסרו על ידך ו/או אשר התקבלו על ידנו מצדדים שלישיים (כגון תוצאות הבדיקות הרפואיות שביצעת כחלק משירותים הניתנים על ידנו) ומתן מידע ו/או הצעות בקשר עם תוצאות ניתוחי הנתונים כאמור.
  • משלוח אלייך, באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות הודעות מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב וכן בדרך של דיוור ישיר), מידע אינפורמטיבי אודותינו ואודות השירותים המוצעים על ידנו, כמו גם עלון חדשות (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין שלך, מידע בנוגע למוצרים או שירותים שרכשת, ככל שרכשת, או מוצרים ו/ו שירותים אחרים שעשויים, לדעתנו, לעניין אותך, לרבות חומרים פרסומיים מטעם שותפינו ותוכן שיווקי.

בעצם שימוש באתר ו/או בקבלת השירותים מאיתנו הינך מסכים שנשלח לך מידע כאמור בס"ק (ו) זה. יחד עם זאת, אתה תהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות שלנו בדוא"ל [email protected] או באמצעות לחיצה על הקישור (www.mpcheclc.co.il) שבתחתית כל הודעת דוא"ל פרסומית שתישלח לך מאיתנו. כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידנו. למען הסר ספק, מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותנו לעשות שימוש במידע למטרות המנויות בס"ק (א) – (ה) לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

אנחנו נדאג כי המידע שיישמר על ידנו, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע שלנו ולא יועבר לצדדים שלישיים בלא הסכמתך, למעט לגופים הפועלים כספקים שלנו ו/או בשיתוף פעולה איתנו ואשר מעניקים לנו שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר לנו לבצע בעצמה, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, פרסום, שירות לקוחות, שירותים דיגיטליים ומסחר אלקטרוני, שירותי שליחויות ודואר, שירותי טכנולוגית מידע IT, שירותי סליקה, סוקרים ויועצי שיווק וכיו"ב לרבות ביצוע הבדיקות הרפואיות הנדרשות לשם מתן השירותים. למען הסר ספק, התקשרותנו עם קבלנים או נותני שירותים חיצוניים כאמור, אינה גורעת מאחריותנו לפי כל דין לאופן השימוש במידע אודותייך.

על אף האמור לעיל, אנו נהיה רשאים להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמתך במקרים הבאים: (א)  מסירת המידע דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים; (ב) מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי; (ג) הפרת את תנאי השימוש באתר או ביצעת או ניסית פעולות אסורות על פי דין; (ד) הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם אנחנו מעורבים; או (ה) במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני שלנו או מיזוג פעילותנו עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.

עיון במידע

אתה זכאי לפנות אלינו בכל עת לצורך עיון במידע המתייחס אלייך והמצוי במאגרי המידע שלנו. בנוסף, אתה זכאי, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגבייך ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים בכל מקרה לשמור במאגרינו מידע אשר נאסף על ידנו באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותנו לצורך פניה אלייך (כגון מידע הדרוש לנו או מסייע לנו בפעילותנו העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

אנחנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת המידע ונוקטים באמצעי הזהירות הסבירים בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים, לרבות אצל מחזיקי המידע עבורנו. האתר והמידע בו מאובטחים היטב, ואתה יכול להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי אנחנו לא יכולים להתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים על ידנו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם ובהתאם איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. משכך, אנחנו לא נישא באחריות על כל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מחשיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.

אנו שומרים את המידע בתוך גבולות מדינת ישראל ובמדינות אחרות לפי דיני הגנת הפרטיות החלים בישראל. על המידע עלול לחול גם הדין במדינה בה הוא מאוחסן ומעובד. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות אלינו לכתובת המייל המפורטת בסוף מדיניות פרטיות זו.

בעת הרישום לאתר תזין סיסמא אשר תזהה אותך בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, אנחנו נוכל להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר יידרשו לצורך השימוש באתר. יובהר, כי אתה תהיה האחראי הבלעדי על שמירת אמצעי הזיהוי שלך באתר בסודיות, על ידי הגבלת הגישה למחשב או להתקן הנייד ממנו אתה גולש אל האתר ויציאה מסודרת מחשבון המשתמש שלך בסיום השימוש באתר. אתה תהיה אחראי האופן בלעדי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי שלך. בנוסף, אתה מתחייב להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו או באמצעי הזיהוי שלו, לכתובת הדואר המצוינת במדיניות פרטיות זו ליצירת קשר.

התנהלות צדדים שלישיים

מודעות המופיעות ו/או אשר יופיעו באתר נמסרות על ידי שותפינו המפרסמים, אשר רשאים לזהות או לשמור "עוגייה" ייחודית במחשב שלך, שתאסוף מידע שאינו מאפשר את הזיהוי שלך, לרבות אודות שימושך באתר, כגון מספר צפיות במודעה, ולהשתמש במידע זה כדי להציג לך מודעות פרסום.

כמו כן, האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידנו ואינם נמצאים בבעלותנו. אנחנו מספקים קישורים אלה לצרכי נוחות בלבד, ואין לראות ההכללתם באתר כקידום של אתרי צד שלישי אלו או שידול לשימוש בהם. עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ"ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ"ל ולא באתר, ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתרים הנ"ל.

 שימוש באתר על ידי ילדים

אנחנו רואים חשיבות מיוחדת בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) ואנחנו לא אוספים או משתמשים במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחוייבים לדווח לנו מראש על היותם קטינים ולהציג לנו יפוי כח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע לאגם כלשהו כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך מחיקת מידע זה.

 הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.